کارگاه بومیسازی نرمافزارهای اینترنت آزاد برای فارسیزبانان

Localization Lab :برگزار میکنند

برای کنارگاه فارسیسازی نرم افزارهای مرتبط با آزادی اینترنت در این آخر هفته )جمعه و شنبه۲۸ و۲۹ اگوست ساعت۱۲:۰۰ ظهر تا۶:۰۰ عصر( در آمستردام-هلند با ما همراه شوید.

ورکشاپ بومیسازی نرم افزارهای مرتبط با آزادی اینترنت به همت Localization Lab و با هم یاریرادیو زمانه وبنیاد بارو این آخر هفته در آمستردام برگزار میشود. جمعیت فارسیزبانان هلند در این جلسهها سعی خواهند

کنرد تا نرمافزارهای مربوط به حفظ حریم خصوصی٬امنیت آنلین و فیلترشکن را ترجمه کننند و روش کنارکنردن بهتر با این نرمافزارها را فرا بگیرند. ما در این جلسات سعی خواهیم کنرد تا نرمافزارهای قفلگذاری٬ فیلترشکن و امنیت آنلین مانند ,Bitmask Panic Button, Orweb,و همچنین Ostel, ObscuraCamو ChatSecure, Martus, Pixelkont, InformaCam, Orfox, Checkey, SecureReader وLocationPrivacy را به فارسی ترجمه کننیم و روش کنار با آنها را بیاموزیم. این روند به جامعه فارسیزبان کنه هر روز بیش از پیش از طریق گوشیهای همراه از اینترنت استفاده میکنند کنمک میکنند تا به بسیاری از نرمافزارهای مهم برای امن ماندن و استفاده آزاد از اینترنت دسترسی داشته باشد و بتواند به صورت امن و قفلگذاری شده از طریق چت٬ متن٬ صدا و تصویر با دیگران در ارتباط باشد.

در اولین روز کنارگاه )شنبه۲۹ اگوست( بنا به بیشترین درخواست بر روی نرم افزارهایTor Browser وPidgin کنار خواهیم کنرد.

برای شرکنت در این کنارگاه لزم نیست کنه برنامهنویس باشید و یا در زمینه امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت فعال باشید! تنها لزم است کنه هدف مثبت برای تقویت آزادی اینترنت داشته باشید و بخواهید در کننار ما

ازموسیقی خوب٬ غذای لذیذ وهمراهی با سایرین لذت ببرید.

لطفن تقاضای شرکنت در کنارگاه را تا روز پنجشنبه۲۷ اگوست به نشانی dkaurin@riseup.net ارسال کننید. لطفن در متن ایمیل کنمی در مورد خود شرح دهید و اشاره کننید کنه در کندام یک از روزها )فقط شنبه٬ فقط جمعه یا هر دو روز( مایل به شرکنت در ورکشاپ هستید. این کنارگاه در مرکنز شهر آمستردام برگزار خواهد شد. نشانی دقیق و راههای دسترسی به محل کنارگاه را در پاسخ به ایمیل درخواست برای شما ارسال خواهیم کنرد.

لطفن توجه کننید بودجهی محدودی برای پوشش دادن هزینههای رفت و آمد از سایر شهرهای هلند به محل کنارگاه وجود دارد. در صورت تمایل به دریافت این مبلغ٬ لطفن در ایمیل خود اشاره کننید.